Polityka Prywatności

​​ ​ 

§ 1

Wstęp
Niniejsza Polityka (zdefiniowana poniżej) określa korzystanie przez Państwa z Newsletteru (określonego poniżej) oraz kwestie związane z przetwarzaniem przez Edunation sp. z o.o. działającej pod adresem Wyszogrodzka 6 03-337 Warszawa NIP 5242818155 Państwa danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem edunation@edunation.com.pl.
§ 2
Definicje

 1. Formularz Newsletter” – oznacza interaktywny formularz będący bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczna, który należy wypełnić w celu zawarcia Umowy Newsletter
 2. Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Państwu przez Edunation, po aktywacji przycisku „Zapisz”, na adres e-mail podany w Formularzu Newsletter,
 3. Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Edunation na Państwa rzecz poprzez przesyłanie do Państwa listu elektronicznego, za pośrednictwem, którego Edunation informuje Państwa o nowych wydarzeniach,
 4. Polityka” – oznacza niniejszy regulamin
 5. Umowa Newsletter” - oznacza umowę zawartą pomiędzy Państwem, a Edunation na świadczenie Usługi Newsletter

§ 3
Postanowienia Ogólne

 1. Polityka została sporządzona w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Jesteście Państwo zobowiązani podać prawdziwe dane w celu korzystania ze Newsletteru.
 3. Edunation świadczy usługę Newsletter na Państwa rzecz bezpłatnie.
 4. Edunation zapewnia funkcjonowanie strony www.edunation.com.pl w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja, Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja, Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, Google Chrome, Safari, Opera.
 5. W celu korzystania ze strony www.edunation.com.plpl niezbędne jest posiadanie przez Państwa:
 1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów Internetu,
 2. Aktywnej skrzynki e-mail,
 1. Przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu z włączoną opcją „cookies”.
 1. Obowiązuje Państwa zakaz:
 1. Dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
 1. Korzystania ze Newsletteru w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Edunation oraz innych użytkowników,
 1. Edunation informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 2. Edunation informuje, że pomimo stosowania przez nią zabezpieczeń, o których mowa w ust. 7 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz Państwa urządzenia, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Edunation zaleca stosowanie przez Państwa programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 3. Akceptacja Polityki jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Polityki przez Państwa nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z usługi Newsletter.

§ 4
Newsletter

 1. Możecie Państwo zawrzeć Umowę Newsletter 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.
 2. W celu zawarcia Umowy Newsletter jesteście Państwo zobowiązani, co najmniej:
 1. Wypełnić Formularz Newsletter,
 2. Zaakceptować Politykę,
 3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Edunation Państwa danych osobowych podanych w Formularzu Newsletter w zbiorze „Informacja Handlowa” w celu wysyłania Państwu ofert handlowych, informacji handlowej oraz informacji i materiałów marketingowych,
 4. Wyrazić zgodę na otrzymywanie przez Państwa ofert handlowych, informacji handlowych, informacji oraz materiałów marketingowych od Anny Popławskiej,
 5. Wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Edunation Państwa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu, komputera, tabletu) w celu marketingu bezpośredniego
 6. Aktywować przycisk „Zapisz”
 1. Zgody, o której mowa w ust. 2 są dobrowolne i mogą zostać w każdej chwili przez Państwa cofnięte, co jednakże uniemożliwi korzystanie przez Państwa z Newsletteru.
 2. Po aktywacji przycisku „Zapisz” otrzymacie Państwo na maila wskazanego w Formularzu Newsletter Potwierdzenie zawierające link aktywacyjny.
 3. Z chwilą aktywacji przez Państwa linku, o którym mowa w ust. 4 powyżej pomiędzy Państwem, a Edunation zostaje zawarta dochodzi do zawarcia na czas nieokreślony Umowy Newsletter.
 4. Możecie Państwo wypowiedzieć Umowę Newsletter w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej anna.poplawska@edunation.com.pl lub korespondencyjnie na adres: Edunation ul Wyszogrodzka 6, 03-337 Warszawa

§ 5
Reklamacja

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do składania reklamacji korzystając z danych kontaktowych podanych w § 1 Polityki.
 2. Edunation zaleca podanie przez Państwa w ramach składanej reklamacji następujących informacji:
 1. Państwa danych kontaktowych,
 2. Co stanowi przyczynę reklamacji?
 3. Czego się Państwo domagacie?
 1. Edunation rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych i ustosunkuje się do niej poprzez przesłanie Państwu odpowiedzi na Państwa dane kontaktowe, przy użyciu, których zostanie złożona reklamacja.

§ 6
Administrator danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Edunation sp. z o.o. działająca pod adresem, Wyszogrodzka 6 03-337
 2. ADO informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Newsletter”, w stosunku, do którego został złożony wniosek o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator Danych nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku, z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”)
§ 7
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi :

 1. Udzielona przez Państwa zgoda (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO)
 2. Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), którymi zgodnie z art. 23 ust 4 UODO są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług ADO oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej.

Udzielenie przez Państwa zgód, o których mowa w ust. 1 pkt. a) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych na którejkolwiek z wyżej wymienionych podstaw jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi korzystanie z newsletteru znajdującego się na stronie internetowej ADO.
Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt. a) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do ADO żądania w tym zakresie na adres anna.poplawska@edunation.com.pl.
§ 8
Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód.
 2. W celu wysyłania Państwu Newsletteru (informacji handlowej) oraz w celach marketingowych ADO będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail, imię i nazwisko.
 3. ADO będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych na w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) i § 3 ust. 1 pkt b) Polityki.
 4. ADO będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wysyłania Newsletteru w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) Polityki.

§ 9
Udostępnienie
Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.§ 10
Uprawnienia

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.
 2. Macie Państwo prawo uzyskać od ADO następujące informacje:
 1. O celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,
 2. Od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,
 3. o źródle, z którego pochodzą Państwa dane,
 4. o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane
 1. Ponadto na Państwa żądanie ADO, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie, jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez ADO w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:
 1. Wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 2. Wniesienia sprzeciwu
 1. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi Danych stosowne żądanie na adres e-mail edunation@edunation.com.pl
§ 11
Zasady ochrony danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
ADO zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
ADO wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora Danych, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.§ 12
Zmiany

 1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie internetowej pod adresem http://www.edunation.com.pl/regulamin-final.html
 2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.